ข่าวสาร

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) หนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับ Ranking อันดับ 1 ของไทยจัดโดย "THE"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Banner Training

เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times Higher Education  ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดทำโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ การประกาศผลดังกล่าวได้แจ้งต่อสาธารณะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย ในด้าน THE Social Impact Ranking 2019 ถือว่าเป็นการจัดอันดับในปีแรกที่อธิบายถึงด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทางด้านการศึกษา ตามพันธะ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 11 ใน 17 ข้อ สำหรับผลคะแนนของ มข. ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แรกเริ่มการจัดตั้งโครงการวิจัยภายใต้ชื่อ “พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU IITL” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning Academy” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปีแรกเริ่ม จากการได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรัฐบาล ที่มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม” โดยรศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี ซึ่งได้กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ KKU SLA เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำริขึ้น เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปสนับสนุนพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การดำเนินโครงการเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ปัจจุบันการดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 3 (2560-2562) มีการขยายผลไปยัง 205 โรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการประสานงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีปณิธานในการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติ โดยในปีพ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูทุกสาระวิชา ศึกษานิเทศก์ นักเรียน ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 26,000 คน นอกจากโครงการ KKU Smart Learning มีโครงการอื่นที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม หรือ Social Devotion

เข้าถึงข่าวเพิ่มเติม

www.kkusmartlearning.com/aboutus/

www.prachachat.net/general/news-312401

www.siamrath.co.th/n/73871

www.sanook.com/campus/1394977/

www.matichon.co.th/news-monitor/news_1439893

www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016937&l=th

คำสำคัญ: KKU Smart Learning , โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม , อันดับ 1 ของประเทศไทย , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม หรือ Social Devotion

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account