ข่าวสาร

KKU Smart Learning จากงานวิจัย สู่งานการพัฒนาการศึกษาชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  • Expo1
  • Expo2
  • Expo3
  • Expo4
  • Expo5
  • Expo6
  • Expo7

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้จัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ขั้นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ: การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 โดยงานดังกล่าวจัดขั้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งมีการเปลี่ยนหลักสูตร แต่ไม่ปรับตำราเรียนตามไปด้วย และยังคงใช้วิธีการสอบและประเมินผลในลักษณะเดิม ๆ ซึ่งขาดความเชื่อมโยงทั้งระบบ ทำให้ปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ โครงการ KKU Smart Learning นี้ จึงเป็นตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาอย่างครบวงจร โดยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ซึ่งโครงการ KKU Smart Learning มีเป้าหมายการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนด้วยการใช้กรอบการประเมินผลของ PISA ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สพฐ. ร่วมกันดำเนินการอย่างใกล้ชิด เน้นสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมและยินดีที่จะสนับสนุนให้ KKU Smart Learning เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่มีการวางแผนทั้งระบบในทุกระดับ และสามารถปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมี Khon Kaen Model: Education for Sustainable Development ที่ดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย. ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าวมีที่มาจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม ดังนั้น จึงมีโครงการในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะลงไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโครงการที่จะลงไปเป็นตัวจักรหนึ่งที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งด้านการศึกษา โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาระดับพื้นฐานการศึกษา ซึ่งในการทำงานจะร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดย มข. จะไม่ได้ทำงานคนเดียว และไม่ได้ทำงานแทนหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หากแต่เป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน อย่างเช่นโครงการนี้ ได้มีการดำเนินการมา 1 ปี โดยการทำงานจะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากทำงานร่วมกันมาแล้ว 1 ปี จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละหน่วยย่อย ซึ่งถ้าโมเดลของหน่วยใดเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ก็จะนำไปเผยแพร่ขยายผล หน่วยใดที่ยังมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ก็จะได้ร่วมกันคิดวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับที่ไปที่มาของโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากการที่ทีมงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะให้ความใส่ใจอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจปากท้อง และด้านการศึกษา ซึ่งโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning จะระดมคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะต่างๆ จำนวน 8 คณะ อาจารย์ไม่ต่ำกว่า 20 คน ที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำงานร่วมกับครูที่สอนในชั้นเรียน เช่นคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์จะมีองค์ความรู้ด้านศาสตร์และวิธีการสอน คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมาช่วยในด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเนื้อหาดิจิทัลที่ได้บูรณาการวิธีการสอนเข้าไปด้วย รวมทั้งมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นที่จะมาช่วยในการบริหารและจัดการโครงการ ทั้งนี้ การทำงานในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ เพื่อลงไปแก้ไขปัญหา

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning กล่าวว่า ในการดำเนินงานทีมงานคณาจารย์ มขง จะเริ่มจากการวิเคราะห์สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสังเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐานทั้งที่สังคมโลกยอมรับและที่สังคมไทยอย่างให้เป็น หลังจากนั้นก็จะใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยของ มข. มากเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะประกอบด้วย หนังสือเรียนสำหรับนักเรียน คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู สื่อและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแอปพลิเคชัน และเนื้อหาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจะใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งจากนั้นจะมีการอบรมวิธีการใช้นวัตกรรมสำหรับครู เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.กุลธิดา เปิดเผยว่า บทบาทของ มข. คือใช้องค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมฯ และฝึกอบรมครู ส่วนการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นบทบาทของครูในโรงเรียนในโครงการ ซึ่งทีม มข. จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ทำงานร่วมกัน ซึ่งจากการดำเนินโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ครูเริ่มมีการปรับตัวที่จะออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ บางส่วนปรับความเชื่อที่ว่า โทรศัพท์มือถือเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ แต่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใมนการเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมที่ครูได้ออกแบบ และคำแนะนำในการใช้อย่างถูกวิธี

ในการจัดงาน Smart Learning Expo ได้มีทั้งการนำเสนองานและสะท้อนผลของครูที่นำนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การลงนาม MOU ระหว่าง มข. กับ สพฐ., สพม. และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 โดยจากเดิมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 45 โรงเรียน ในระยะที่ 2 จะขยายผลไปยังอีก 150 โรงเรียน รวมเป็น 205 โรงเรียน

Expo1
Expo2
Expo3
Expo4
Expo5
Expo6
Expo7

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account