ข่าวสาร

สังเกตการสอนครูในโครงการ KKU Smart Learning

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 • kkusla-2019-08-13-0001
 • kkusla-2019-08-13-0002
 • kkusla-2019-08-13-0003
 • kkusla-2019-08-13-0004
 • kkusla-2019-08-13-0005
 • kkusla-2019-08-13-0006
 • kkusla-2019-08-13-0007
 • kkusla-2019-08-13-0008
 • kkusla-2019-08-13-0009
 • kkusla-2019-08-13-0010
 • kkusla-2019-08-13-0011
 • kkusla-2019-08-13-0012
 • kkusla-2019-08-13-0013
 • kkusla-2019-08-13-0014
 • kkusla-2019-08-13-0015
 • kkusla-2019-08-13-0016
 • kkusla-2019-08-13-0017
 • kkusla-2019-08-13-0018
 • kkusla-2019-08-13-0019
 • kkusla-2019-08-13-0020

 

                  13 ส.ค.62 ศึกษานิเทศก์ สพม.29 ได้นิเทศ และสังเกตการสอนครูที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ของโรงเรียนสังกัดสพม. 29 (โรงเรียนวิจิตราพิทยา)โดยสังเกตการสอน 5 ด้าน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล ด้านพฤติกรรมผู้เรียนและด้านผู้สอนและบรรยากาศ ของครู 3 รายวิชา คือ 1.ครูไขแสง บุญโสภา รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 ผู้นิเทศ คือ ศน.ผองศรี สมยา ศน.ณปภัช บุญสมศรี ศน.กชพร พันธ์ศิริ 2.ครูพัชริยา สารสุข รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1ผู้สังเกตคือ ศน.พิชัย ญาณศิริ ศน.ดร.ธนา ศรีวรรณ ศน.สาธิกา จันทนป และ 3.ครูสมพร ประดับทอง รายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สังเกตการสอนคือ ศน.ดร.สุกานดา ธิมา ศน.ดร.จามรี เชื้อชัย การนิเทศครั้งนี้ ใช้การผสมผสานรูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบชี้แนะ โดยการนิเทศครั้งนี้ เป็นการนิเทศครั้งที่ 1

kkusla-2019-08-13-0001
kkusla-2019-08-13-0002
kkusla-2019-08-13-0003
kkusla-2019-08-13-0004
kkusla-2019-08-13-0005
kkusla-2019-08-13-0006
kkusla-2019-08-13-0007
kkusla-2019-08-13-0008
kkusla-2019-08-13-0009
kkusla-2019-08-13-0010
kkusla-2019-08-13-0011
kkusla-2019-08-13-0012
kkusla-2019-08-13-0013
kkusla-2019-08-13-0014
kkusla-2019-08-13-0015
kkusla-2019-08-13-0016
kkusla-2019-08-13-0017
kkusla-2019-08-13-0018
kkusla-2019-08-13-0019
kkusla-2019-08-13-0020

 

ข่าว : คุณธีรเดช มานะกุล / คุณพุทธรักษา เจษฎานุรักษ์

#KKUSmartLearningAcademy
#HUSOKKU

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account