ข่าวสาร

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะทำงานกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคระผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning หรือ KKU Smart Learning  Academy ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        จากสภาวการณ์ของโลกในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สอนและนักเรียนในทุกพื้นที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา และจากสถิติการปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับพื้นฐานการศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งอ้างอิงได้จากผลการทดสอบทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การศึกษาพบปัญหาที่ กระบวนและกลไกการจัดการเรียนรู้ที่ยังมีช่องโหว่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ที่บางส่วนล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน และขาดการเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตและระบบการทำงาน ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบยั่งยืน รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการประเมินผลที่ไม่ยึดโยงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่สังคมโลกและประเทศชาติต้องการ โครงการ KKU Smart Learning Academy จึงเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า กระทรวงศึกษาธิการพยายามยืดหยุ่น โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือเด็ก เช่น การทำวิทยฐานะของครูต้องหมายรวมถึงโครงการที่พัฒนาเด็กในลักษณะนี้ด้วย  เพราะปัญหาที่ผ่านมาคือ ไม่ยืดหยุ่น มุ่งทำตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้ในอนาคตจะลดภาระครูผู้สอน แล้วให้มุ่งตรงไปยังเด็ก  สำหรับโครงการ KKU Smart Learning นั้นเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการ ไม่น่าเป็นห่วง แต่เป็นห่วงเรื่อง ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ถ่ายทอดแนวคิดโครงการไปยังครู และตัวครูเองที่ต้องปรับตัวอยู่มาก  แต่มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใจมีกระบวนการเรียนสอน ที่ดีที่สุดเชื่อว่าจะสามารถผลักดันได้เร็ว
         “ส่วนหากมีอะไรที่ติดขัด เกี่ยวกับนโยบายนั้น กระทรวงจะรีบขยับให้เร็วที่สุด   มั่นใจว่าวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักของประเทศในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย จากนี้เตรียมจัดสรรงบประมณปี 63 ยกโมเดลนี้เสนอรัฐบาล ช่วยกันเดินหน้าต่อไป”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวทิ้งท้าย
         รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning หรือ KKU Smart Learning  Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน 3 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
        “หลักสำคัญของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ KKU Smart Learning มุ่งเน้นฐานองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ แกนความรู้ (Knowledge) แกนทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) ภายใต้การพัฒนาด้านเนื้อหา (Content) วิธีการสอน (Pedagogy) และสภาพแวดล้อม (Environment)  ในการนำไปสู่สมรรถนะที่คาดหวัง ผู้เรียนจะต้องได้รับความรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นที่เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นด้วยคณาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและครูผู้ที่มีส่วนร่วมจริงช่วยกันพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ เริ่มต้นจาก 3 สาระวิชาหลัก ซึ่งสอดคล้องกับโปรแกรมการวัดสมรรถนะของ PISA ได้แก่ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิชาคณิตศาสตร์และสาระวิชาภาษาอังกฤษ” รศ.ดร.กุลธิดา กล่าว

         ด้าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เผยว่า การผลิตครูในอนาคตเพื่อรองรับผลิตครูนวัตกรที่มีจิตวิญญาณสร้างคนไทยที่มีสมดุลยภาพระหว่างปัญญาประดิษฐ์และปัญญาของมนุษย์  สร้างครูที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้เชิงเนื้อหา ศาสตร์การสอน การปฏิบัติทางวิชาชีพ  เป็นครูแห่งอนาคตสามารถทำหน้าที่ในบริบท Disruptive Education  บูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามเส้นทางที่แต่ละคนถนัดและเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละคน ที่เรียกว่า Personalized Learning Pathway ซึ่งเชื่อว่าครูที่เป็นผลผลิตจากคณะศึกษาศาสตร์จะมีคุณสมบัติดังกล่าวที่ช่วยสามารถขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอน ความสำเร็จของ KKU Smart Learning จึงอยู่ที่ความร่วมมือของโรงเรียนและครู ในการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปลี่ยนชั้นเรียน ปรับวิธีสอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ขั้นตอนการทำงานของโครงการ KKU Smart Learning  ได้อาศัยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาได้ อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทำให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติตามแนวทางทางงานวิศวกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา (Science and Engineering Practices: SEP) และประยุกต์ใช้แนวคิดร่วมเชิงวิทยาศาสตร์ (Crosscutting Concepts: CC) ซึ่งศึกษาวิจัยโดยเครือข่ายวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่, โมเดลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Task-based learning-TBL และ Communicative Language Learning –CLT ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านภารกิจ และการสื่อสารด้วยการใช้ภาษา ซึ่งศึกษาวิจัยโดยกลุ่มวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการของคณิตศาสตร์ สามารถค้นหารูปแบบในเชิงคณิตศาสตร์และนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนางานในชีวิตประจำวันได้
        การดำเนินการแต่ละสาระวิชา ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีหนังสือเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน สื่อการสอนสำหรับครู และ application ที่ผลิตขึ้นสำหรับครูและนักเรียน (2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู และ (3) หลักสูตรและวิธีการอบรมครู   จุดเด่นของ KKU Smart Learning คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สังเคราะห์มาจากสถาบันกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกและในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการและ สสวท. เนื้อหาที่เรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีเทคนิควิธีสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้เรียน และก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในงาน “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และการนำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาโครงการของแม่ข่าย โดยผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร โดยได้รับเกียรติการบรรยายโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การต้อนรับจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ประกอบด้วย รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และดร. อุมาพร หล่อสมฤดี ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนบน, ดร.อริยา พรหมสุภา และ ผศ.ดร. พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง, นายยุทธกาน ไชยมณี ผู้แทนเครือข่ายภาคใต้ตอนบน , นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร และนางพิชญา สุวรรณโน ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทการร่วมมือกันของสถาบันพี่เลี้ยง ครู นักเรียน เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เช้าวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ตามท้องถิ่นประเทศไทย KKU Smart Learning นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกดิจิทัล โดยนวัตกรรม KKU Smart Learning ในฐานะโครงการตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเชิงประจักษ์และมีผลเห็นชัดเจน ณ เมืองเปกันบารู สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามการเรียนเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Social, Education and Humanities (ICOSEEH 2019) ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Sustainable development in developing country for facing industrail revolution 4.0 ซึ่งการประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนา และการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางมนุษย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 13 ส.ค.62 ศึกษานิเทศก์ สพม.29 ได้นิเทศ และสังเกตการสอนครูที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ของโรงเรียนสังกัดสพม. 29 (โรงเรียนวิจิตราพิทยา)โดยสังเกตการสอน 5 ด้าน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล ด้านพฤติกรรมผู้เรียนและด้านผู้สอนและบรรยากาศ ของครู 3 รายวิชา คือ 1.ครูไขแสง บุญโสภา รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 ผู้นิเทศ คือ ศน.ผองศรี สมยา ศน.ณปภัช บุญสมศรี ศน.กชพร พันธ์ศิริ 2.ครูพัชริยา สารสุข รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1ผู้สังเกตคือ ศน.พิชัย ญาณศิริ ศน.ดร.ธนา ศรีวรรณ ศน.สาธิกา จันทนป และ 3.ครูสมพร ประดับทอง รายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สังเกตการสอนคือ ศน.ดร.สุกานดา ธิมา ศน.ดร.จามรี เชื้อชัย การนิเทศครั้งนี้ ใช้การผสมผสานรูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบชี้แนะ โดยการนิเทศครั้งนี้ เป็นการนิเทศครั้งที่ 1

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account