ข่าวสาร

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

เช้าวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ตามท้องถิ่นประเทศไทย KKU Smart Learning นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกดิจิทัล โดยนวัตกรรม KKU Smart Learning ในฐานะโครงการตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเชิงประจักษ์และมีผลเห็นชัดเจน ณ เมืองเปกันบารู สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามการเรียนเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Social, Education and Humanities (ICOSEEH 2019) ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Sustainable development in developing country for facing industrail revolution 4.0 ซึ่งการประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนา และการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางมนุษย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 13 ส.ค.62 ศึกษานิเทศก์ สพม.29 ได้นิเทศ และสังเกตการสอนครูที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ของโรงเรียนสังกัดสพม. 29 (โรงเรียนวิจิตราพิทยา)โดยสังเกตการสอน 5 ด้าน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล ด้านพฤติกรรมผู้เรียนและด้านผู้สอนและบรรยากาศ ของครู 3 รายวิชา คือ 1.ครูไขแสง บุญโสภา รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 ผู้นิเทศ คือ ศน.ผองศรี สมยา ศน.ณปภัช บุญสมศรี ศน.กชพร พันธ์ศิริ 2.ครูพัชริยา สารสุข รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1ผู้สังเกตคือ ศน.พิชัย ญาณศิริ ศน.ดร.ธนา ศรีวรรณ ศน.สาธิกา จันทนป และ 3.ครูสมพร ประดับทอง รายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สังเกตการสอนคือ ศน.ดร.สุกานดา ธิมา ศน.ดร.จามรี เชื้อชัย การนิเทศครั้งนี้ ใช้การผสมผสานรูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบชี้แนะ โดยการนิเทศครั้งนี้ เป็นการนิเทศครั้งที่ 1

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในงาน “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และการนำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาโครงการของแม่ข่าย โดยผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร โดยได้รับเกียรติการบรรยายโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การต้อนรับจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ประกอบด้วย รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และดร. อุมาพร หล่อสมฤดี ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนบน, ดร.อริยา พรหมสุภา และ ผศ.ดร. พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง, นายยุทธกาน ไชยมณี ผู้แทนเครือข่ายภาคใต้ตอนบน , นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร และนางพิชญา สุวรรณโน ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทการร่วมมือกันของสถาบันพี่เลี้ยง ครู นักเรียน เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

3-4 สิงหาคม 2562 KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับนักเรียนมัธยมต้น 395 คน และครู 61 คน จาก 20 โรงเรียนในเขต สพม. 25 จังหวัดขอนแก่น ใช้วิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จาก มข. 6 คณะ จำนวน 15 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษา มข. 52 คน ศึกษานิเทศก์ 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก ออกแบบและพัฒนาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลงานออกมาน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ได้ผลผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้งานได้จริงและพัฒนาต่อยอดได้ ดีใจที่เห็นนักเรียนและครูจากต่างโรงเรียน ต่างชั้น ที่มีความรู้ความสามารถต่างกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายในเวลาจำกัด

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account