รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 2

35เบญญาดาฝ่ายสงฆ์ครูผู้สอน221048190460บ้านผึ้งวิทยาคม
34พรรคพงษ์โสมาเกตุครูผู้สอน271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
33ศุภานันศิริพันธ์ครูผู้สอน271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
32รุ่งนะภาแก้วไพรวันครูผู้สอน271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
31ปุริมปรัชญ์คำลำเภาครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ241046030641สามชัย
30จิรัชญาจารพันธ์ครูผู้สอน241046030641โรงเรียนสามชัย
29เยาวเรศปริวันตาครูผู้สอน261044410634ชื่นชมพิทยาคาร
28เนตรนภาคลังกลางครูผู้สอน251040051138อุบลรัตน์พิทยาคม
27อุมาพรแซ่ฝ้ายครูผู้สอน241046030644ดอนจานวิทยาคม
26จินตนาบริหารครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
25ชนกฤดีคุรินทร์ครูผู้สอน261044410586แกดำวิทยาคาร
24ปฏิวัติไชยมาตรครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ241046030607ยางตลาดวิทยาคาร
23นุภาพอพรรัมย์ครูผู้สอน321031260848บัวหลวงวิทยาคม
22สังคมเทียบผาครูผู้สอน271045450851เมืองสรวงวิทยา
21ณิชกานต์ใจกล้าครูผู้สอน331032650835พนมดงรักวิทยา
20นฏกรแก้วชนะครูผู้สอน321031260848บัวหลวงวิทยาคม
19วราภรณ์ศิลาลัยครูผู้สอน331032650840นารายณ์คำผงวิทยา
18ณัฐพลแสงทวีครูผู้สอน331032650840นารายณ์คำผงวิทยา
17ปริมพรจันทรเวคินครูผู้สอน251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
16ภีรนันท์กล้าหาญครูผู้สอน271045450589เมยวดีพิทยาคม
15ยุทธภูมิภิรมย์ครูผู้สอน221048190465มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
14ศิริพรโคตรศิลาครูผู้สอน251040051092เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
13สุมาลีรัตนศรีหาครูผู้สอน241046030639ห้วยผึ้งพิทยา
12สุขสันต์สารบรรณ์ครูผู้สอน241046030641สามชัย
11กนกนาฏฝางแสงงามครูผู้สอน261044410595โรงเรียนกันทรวิชัย
10วารยาณีย์เพชรมณีครูผู้สอน241046030604เขาวงพิทยาคาร
9ปริมพรจันทรเวคินครูผู้สอน251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
1เอมอรบุญพิโยครูผู้สอน241046030607ยางตลาดวิทยาคาร
2นารีรัตน์ประพาศพงษ์ครูผู้สอน261044410626นาดูนประชาสรรพ์
3มยุรีสิทธิจันทร์เสนครูผู้สอน261044410589เขวาไร่
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
ทั้งหมด 1 - 30 จาก 35