รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2

50มัชฌิมาโรแวนครูผู้สอน271045450807ขัติยะวงษา
49สุดารัตน์ศรีโยหะครูผู้สอน221048190460บ้านผึ้งวิทยาคม
48โชดกสามารถครูผู้สอน261044410584มหาชัยพิทยาคาร
47เพ็ญพรจันทร์ละมุนมาครูผู้สอน321031260849พระครูพิทยาคม
46อัจฉราคำสิงห์ครูผู้สอน321031260849พระครูพิทยาคม
45ชุติกาญจน์ศิริพงษ์ครูผู้สอน271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
44วิไลกัลยามาตร์ครูผู้สอน271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
43วันทนีย์สุทธิสนครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ271045450861เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
42ปุริมปรัชญ์คำลำเภาครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ241046030641สามชัย
41ณัฏฐธิดาหนูฟองครูผู้สอน221048190496นาหว้าพิทยาคม
40ธนบดีสอนสระคูครูผู้สอน331032650835พนมดงรักวิทยา
39ปิยวรรณบุญรักษ์ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ221048190460บ้านผึ้งวิทยาคม
38สุณัฏฐาปะวะเสริมครูผู้สอน261044410634ชื่นชมพิทยาคาร
37พจมาลย์เพียงแก้วครูผู้สอน261044410586แกดำวิทยาคาร
36มณีรัตน์วรสารครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ241046030604เขาวงพิทยาคาร
35วรวิทย์คำศรีแก้วหัวหน้ากลุ่มสาระ2510400051160แวงน้อยศึกษา
34สุภัสสรจงประสมครูผู้สอน241046030641สามชัย
33บุญนิศาสุปิงคลัดครูผู้สอน331032650763รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
32วรรณีพลสงครามครูผู้สอน331032650763รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
31สายชลชัยสิทธิ์ครูผู้สอน, หัวหน้ากลุ่มสาระ251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
30สมคิดจิตระบอบครูผู้สอน251040051101ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)
29จินตนา บริหารบริหารครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
28จุฑามาศทิทึกทักษ์ครูผู้สอน251040051092เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
27จินตนาบริหารครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051103ขอนแก่นวิทยายน3
26ชนกฤดีคุรินทร์ครูผู้สอน261044410586แกดำวิทยาคาร
25ไปรยาสุภาพรหมครูผู้สอน321031260848บัวหลวงวิทยาคม
24สายสมรภูคดหินครูผู้สอน261044410586แกดำวิทยาคาร
23สังคมเทียบผาครูผู้สอน271045450851เมืองสรวงวิทยา
22ปัญจรัตน์ศรีทองแสงครูผู้สอน251040051169เวียงวงกตวิทยาคม
21ศิโรรัตน์หงษ์สนิทครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051170เวียงนครวิทยาคม
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
ทั้งหมด 1 - 30 จาก 50