รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1

41ณัชชาสายลัดดาครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
40ดอกทิพย์ติ่งทองครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
39วาสนาประภาษีครูผู้สอน301036100805บ้านแท่นวิทยา
38ปวีฐ์รนุชบุญส่งครูผู้สอน211038660522ศรีชมภูวิทยา
37ชำนาญอิ่มใจครูผู้สอน191042520475ศรีสงครามวิทยา
36ณัฐมนคำขันหัวหน้ากลุ่มสาระ191042520475ศรีสงครามวิทยา
35วัชราภรณ์ ยาวะโนภาส ครูผู้สอน291037012019หัวตะพานวิทยาคม
34ขวัญนรีคณาเสนครูผู้สอน291037750280หัวตะพานวิทยาคม
33จันทณีชัยสิทธิ์ครูผู้สอน291037750280หัวตะพานวิทยาคม
32หทัยชนกดีซวงครูผู้สอน211038660537หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31กรรณิการ์ภูสกุลครูผู้สอน301036100809นาหนองทุ่มวิทยา
30ปริศนาวีระวงศ์ครูผู้สอน291037750272ชานุมานวิทยาคม
29ขนิษฐา​หินประกอบ​ครูผู้สอน301036100809นา​หนอง​ทุ่ม​วิทยา​
28นิรลมไชยโคตรครูผู้สอน191039760336กุดดูพิทยาคม
27นับเดือนพรมเดื่อครูผู้สอน231047540667โคกสีวิทยาสรรค์
26ปิยนาถสืบเสนาะครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
25วสวัตติ์สิงห์อำพลครูผู้สอน301036100817ภักดีชุมพลวิทยา
24ธวัชชัยริ้วทองครูผู้สอน29101034711146วารินชำราบ
23จันทพรเจริญรัตน์ครูผู้สอน291037012017เสนางคนิคม
22ศศิธร ชวาลไชยครูผู้สอน201041680842หนองวัวซอพิทยาคม
21กาญจนาจันทร์หอมครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ291034711134โนนกุงวิทยาคม
20ปาลิดาบุญชูธัญนพครูผู้สอน191042520489หนองหินวิทยาคม
19พัชรินทร์ประสมศรีครูผู้สอน301036100782นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
18ก็ก่อพิสุทธิ์ครูผู้สอน231047540671เต่างอยพัฒนศึกษา
17วีรเทพกองมณีครูผู้สอน191042520475ศรีสงครามวิทยา
16สาครเนียนไธสงครูผู้สอน301036100817ภักดีชุมพลวิทยา
15อรทัยสวัสดิ์นะทีครูผู้สอน301036100817ภักดีชุมพลวิทยา
14วิภาวดีอนันทวรรณครูผู้สอน291034711146วารินชำราบ
13ปาณิสรารัฐสถาวรครูผู้สอน291034711146วารินชำราบ
12กนกพรอยู่ครบครูผู้สอน191042520475ศรีสงครามวิทยา
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
ทั้งหมด 1 - 30 จาก 41