16
ก.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครูระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สพม. 24 – 27 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชา... อ่านเพิ่มเติม
16
ก.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครูระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สพม. 19 – 25 วันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ... อ่านเพิ่มเติม
12
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครู ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2561 Node 2 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำหรับ สพม. 22 (มุกดาหาร) – 27 – 28 – 29 – 32 –... อ่านเพิ่มเติม
12
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
สัมมนาศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ขอเรียนเชิญศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทา... อ่านเพิ่มเติม
11
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครูชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ขอเชิญครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนในเขต “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (45 โรงเรียนระยะที่ 1 ที่สอนในห้องที่เข้าร่ว... อ่านเพิ่มเติม