Single Article

โครงการฯ ดำเนินการจัดอบรมครูแบบสมาร์ท กลุ่มที่ 1 สำหรับม.1-2 พร้อมส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูโรงเรียนกว่า 100 โรงเรียน

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 • newskkusmart 0001
 • newskkusmart 0002
 • newskkusmart 0003
 • newskkusmart 0004
 • newskkusmart 0005
 • newskkusmart 0006
 • newskkusmart 0007
 • newskkusmart 0008
 • newskkusmart 0009
 • newskkusmart 0010
 • newskkusmart 0011
 • newskkusmart 0012
 • newskkusmart 0013
 • newskkusmart 0014
 • newskkusmart 0015
 • newskkusmart 0016
 • newskkusmart 0017
 • newskkusmart 0018
 • newskkusmart 0019
 • newskkusmart 0020
 • newskkusmart 0021
 • newskkusmart 0022
 • newskkusmart 0023
 • newskkusmart 0024
 • newskkusmart 0025
 • newskkusmart 0026
 • newskkusmart 0027
 • newskkusmart 0028
 • newskkusmart 0029
 • newskkusmart 0030
 • newskkusmart 0031
 • newskkusmart 0032
 • newskkusmart 0033
 • newskkusmart 0034
 • newskkusmart 0035
 • newskkusmart 0036
 • newskkusmart 0037

                  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นประธานส่งมอบวัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด และสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด ให้ครูโรงเรียนในโครงการฯทั้งสองสาระวิชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 19,20,21,23,28,29,30,31 จำนวนกว่า 96 โรงเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงกิจกรรมวันแรกสำหรับการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 ท่าน พร้อมทั้งได้รับเกียรติการเข้าร่วมสำรวจการเรียนการสอน และการประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมการลงพื้นที่ฯ จากท่านศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย ท่านศน.ศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม (สพม.30) ท่านศน.วนิชา ประยูรพันธ์ (สพม.30) ท่านศน.กรเก่ง กลิ่นไธสงค์ (สพม.30) ท่านศน.กาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย (สพม.30) ท่านศน.ดร.ศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา (สพม.31) โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร กรรมการโครงการฯ ดำเนินการการประชุมหารือร่วมกัน

                 การเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการ KKU Smart Learning เล็งเห็นถึงนำนวัตกรรมการวิจัยมาช่วยในการตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของครูในโรงเรียน, วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้สอนได้จริงในชั้นเรียนและมีผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนายกระดับการสอบวัดความรู้นักเรียนในระดับนานาชาติได้ โดยกิจกรรมการอบรมยังคงได้รับเกียรติจากรรมการโครงการฯ หัวหน้าทีมสาระวิชา และคณาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายภาคเช้าและบ่าย

newskkusmart 0001
newskkusmart 0002
newskkusmart 0003
newskkusmart 0004
newskkusmart 0005
newskkusmart 0006
newskkusmart 0007
newskkusmart 0008
newskkusmart 0009
newskkusmart 0010
newskkusmart 0011
newskkusmart 0012
newskkusmart 0013
newskkusmart 0014
newskkusmart 0015
newskkusmart 0016
newskkusmart 0017
newskkusmart 0018
newskkusmart 0019
newskkusmart 0020
newskkusmart 0021
newskkusmart 0022
newskkusmart 0023
newskkusmart 0024
newskkusmart 0025
newskkusmart 0026
newskkusmart 0027
newskkusmart 0028
newskkusmart 0029
newskkusmart 0030
newskkusmart 0031
newskkusmart 0032
newskkusmart 0033
newskkusmart 0034
newskkusmart 0035
newskkusmart 0036
newskkusmart 0037

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account