KKU Smart Learning Academy

สพม.27

สพม.27

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1045450864   โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1045450838   โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1045450818   โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1045450861   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รหัสโรงเรียน 1045450836   โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 1045450834   โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 1045450807   โรงเรียนขัติยะวงษา
รหัสโรงเรียน 1045450848   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1045450853   โรงเรียนทรายทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 1045450859   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1045450835   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 1045450851   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 1045450841   โรงเรียนเสลภูมิ
รหัสโรงเรียน 1045450855   โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
รหัสโรงเรียน 1045450819   โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

 

 

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account