KKU Smart Learning Academy

สพม.21

สพม.21

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1038660531   โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
รหัสโรงเรียน 1038660543   โรงเรียนบุ่งคล้านนคร
รหัสโรงเรียน 1038660508   โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1038660522   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
รหัสโรงเรียน 1038660537   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 1038660533   โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 1038660539   โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1038660512   โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
รหัสโรงเรียน 1039760336   โรงเรียนสังคมวิทยา
รหัสโรงเรียน 1043660548   โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660550   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660502   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660546   โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 1043660525   โรงเรียนพานพร้าว
รหัสโรงเรียน 1043660544   โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
รหัสโรงเรียน 1043660498   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1043660515   โรงเรียนเซิมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660519   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

 

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account