KKU Smart Learning Academy

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.3

Search
170ศิรินภาแมดมิ่งเหง้าคณิตศาสตร์ครูผู้สอนอื่นๆ1048190352บ้านนาโพธิ์
169กาญจนรพีมีหิริภาษาอังกฤษครูผู้สอน261044410589เขวาไร่ศึกษา
168ชฎาพรแก้วบุรีคณิตศาสตร์ครูผู้สอน271045450853โรงเรียนทรายทองวิทยา
167ฉัตร​สุดา​เว​ฬุุ​วณ​า​รักษ์​ภาษาอังกฤษครูผู้สอน241046030625ท่า​คันโทวิทยาคาร
166ภูวดล​บรรทัด​เรียน​ภาษาอังกฤษครูผู้สอน251040051188หนอง​นา​คำ​วิทยาคม​
165ศศิธรทอมสันวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030623ท่าคันโทวิทยาคาร
164ดาราวรรณประเสริฐสังข์คณิตศาสตร์ครูผู้สอน271045450819ธวัชบุรีวิทยาคม
163กาญจนา​ฉวีจันทร์ภาษาอังกฤษครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ271045450819ธวัชยุรีวิทยาคม
162เพ็ศรีเทนอิสสระคณิตศาสตร์ครูผู้สอน251040051158โรงเรียนแวงใหญjวิทยาคม
161พิพัฒน์ดวงใจคณิตศาสตร์ครูผู้สอน261044410629นาภูพิทยาคม
160ธนัชภัคบทมาตรคณิตศาสตร์ครูผู้สอน241046030620โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
159ศิริรัตน์อุ่นเกิดวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน251040051163หนองสองห้องวิทยา
158น้ำฝนนันทกุลวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030620สหัสขันธ์ศึกษา
157ศิวพรบัวบุตรวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน251040051101ขอนแก่นวิทยายน2
156วิไลพลพุทธาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030615ห้วยเม็กวิทยาคม
155เจนสุดาอนันตะวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030604เขาวงพิทยาคาร
154ปรารถนา แก้วไชยแก้วไชยภาษาอังกฤษครูผู้สอน251040051149บ้านไผ่พิทยาคม
154วัชรวิชญ์เตชะจันทร์คณิตศาสตร์ครูผู้สอน261044410634ชื่นชมพิท
153อารยาสงกันหาภาษาอังกฤษครูผู้สอน241046030615ห้วยเม็กวิทยาคม
152กชพรแสงสุริยาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน261044410626นาดูนประชาสรรพ์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สาระวิชา สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
Page 1 of 9

Contact

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account