รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
นงลักษณ์ ชาญนรา วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 23 โคกสีวิทยาสรรค์ 1047540667
สาวิตรี ไชยแสง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 29 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1037750277
ศิริกัล บุญไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 19 ศรีสองรักษ์วิทยา 1042520469
จุฑาพร​ พูลทวี วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 29 หกสิบพรรษาวิทยาคม​อุบลราชธานี 1034711160
มินตรา มังบู่แว่น ภาษาอังกฤษ หัวหน้ากลุ่มสาระ 19 เชียงกลมวิทยา 1042520467
เทิดศักดิ์ วังคะฮาด คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 23 กุสุมาลย์วิทยาคม 1047540633
ลำไพ ใจบุญ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 20 สุมเส้าพิทยาคาร 1041680882
ปวีณา จรสายออ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 31 ขามสะแกแสง 1030201403
เมธาวี เผื่อแผ่ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 28 สตรีสิริเกศ 1033530886
ชุตินันท์ อินทร์ดา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 28 สตรีสิริเกศ 1033530886
Page 1 of 30

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account