รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 2

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 2

Search
429อัศวินอัครศรีวรภาษาอังกฤษครูผู้สอน321031260849พระครูพิทยาคม
428วสิษฐ์พลศิริวงษ์ภาษาอังกฤษครูผู้สอน331032650825ขนาดมอญพิทยาคม
427ดรุณีจันทร์สีลาคณิตศาสตร์ครูผู้สอน251040051180โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
426ณชนกพรมภักดีภาษาอังกฤษครูผู้สอน331032650825ขนาดมอญพิทยาคม
425ประยงค์สีมาพลวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน251040051160แวงน้อยศึกผษา
425บัณฑิตลักษณะภาวรรณคณิตศาสตร์ครูผู้สอน251040051160โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
423ปิยรัตน์ชารีรักษ์วิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030620สหัสขันธ์ศึกษา
422กอแก้วปะนันตาภาษาอังกฤษครูผู้สอน251040051163หนองสองห้องวิทยา
421ภัชรินทร์ชินรัตวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน221048190485นาแกพิทยาคม
420ลานีญาหนอสีหาภาษาอังกฤษครูผู้สอน261044410629นาภูพิทยาคม
419ยุพาพรสมภารเพียงวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนอื่นๆ1035430415ค้อวังวิทยาคม
418อักษรศรีอุทปาคณิตศาสตร์ครูผู้สอน261044410629โรงเรียนนาภูพิทยาคม
417พัชราภรณ์หลักคำวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน241046030620สหัสขันธ์ศึกษา
418วินัยอุ่นกลมภาษาอังกฤษครูผู้สอน221048190500โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
417อรุณรัตน์สีพิมพลอยวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน2610444410589เขวาไร่ศึกษา
416สุภาวัฒนาทิตกุลคณิตศาสตร์ครูผู้สอน251040051163โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
415งามตาถานอาดนาคณิตศาสตร์ครูผู้สอน261044410589โรงเรียนเขวาไรศึกษา
414ชลธิชาดีดวงพันธ์คณิตศาสตร์ครูผู้สอน221049730252ดงเย็นวิทยาคม
415ศริญญาโชควัฒนาสิทธิกูลภาษาอังกฤษครูผู้สอน251040051147บ้านลานวิทยาคม
414ละอองเหล่าจูมภาษาอังกฤษครูผู้สอน261044410601เชียงยืนพิทยาคม
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สาระวิชา สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
Page 1 of 22

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account