KKU Smart Learning Academy

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1

Search
294นงลักษณ์ชาญนราวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน231047540667โคกสีวิทยาสรรค์
293สาวิตรีไชยแสงคณิตศาสตร์ครูผู้สอน291037750277โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
292ศิริกัลบุญไทยคณิตศาสตร์ครูผู้สอน191042520469ศรีสองรักษ์วิทยา
291จุฑาพร​ พูลทวีวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน291034711160หกสิบพรรษาวิทยาคม​อุบลราชธานี
290มินตรามังบู่แว่นภาษาอังกฤษหัวหน้ากลุ่มสาระ191042520467เชียงกลมวิทยา
289เทิดศักดิ์วังคะฮาดคณิตศาสตร์ครูผู้สอน231047540633กุสุมาลย์วิทยาคม
288ลำไพใจบุญคณิตศาสตร์ครูผู้สอน201041680882สุมเส้าพิทยาคาร
287ปวีณาจรสายออคณิตศาสตร์ครูผู้สอน311030201403ขามสะแกแสง
286เมธาวีเผื่อแผ่ภาษาอังกฤษครูผู้สอน281033530886สตรีสิริเกศ
285ชุตินันท์ อินทร์ดาภาษาอังกฤษครูผู้สอน281033530886สตรีสิริเกศ
284สุเมธถาไชยลาคณิตศาสตร์ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ211043660525พานพร้าว
283พัชมณแสงใสวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน281033022018ผักไหมวิทยานุกูล
282สุณีรัตน์แพทย์หลวงภาษาอังกฤษครูผู้สอน281033022018ผักไหมวิทยานุกูล
281ปรีดาภรณ์จันทร์สว่างคณิตศาสตร์ครูผู้สอน281033022018ผักไหมวิทยานุกูล
280พัทธ์ชญาอัมพะลพวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน281033307002พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
279ทศพลนนท์นาภาคณิตศาสตร์ครูผู้สอน301036100818เจียงทองพิทยาคม
278อุดมจันทร์ใดคณิตศาสตร์ครูผู้สอน231047540662โพนงามศึกษา
277พงษ์เทพชาคารภาษาอังกฤษครูผู้สอน301036100796นายางกลักพิทยาคม
276วนิดาสมบัติคณิตศาสตร์ครูผู้สอน311030201460สีดาวิทยา
275วรันต์ฐิตาชาวดงภาษาอังกฤษครูผู้สอน231047022003พรรณาวุฒาจารย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สาระวิชา สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
Page 1 of 15

Contact

Smart Learning Innovation Research Center

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account