รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
มุกดา ลิ้มอัครอังกูร วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 บัวหลวงวิทยาคม 1031260848 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
เพ็ญแข คำนัอย วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 25 หนองสองห้องวิทยา 1040051163 มาแล้ว มาแล้ว
สุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 24 สามขาสว่างวิทย์ 1046030600 มาแล้ว มาแล้ว
อุทัยวรรณ กงสะเด็น ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 25 ลำน้ำพอง 1040051137 มาแล้ว มาแล้ว
สุมาลี เทวฤทธิ์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 ห้วยผึ้งพิทยา 1046030639 เคยมาแล้ว มาแล้ว
นัฐพงษ์ ทิมาบุตร ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 33 พนาสนวิทยา 1032012035 มาแล้ว มาแล้ว
รุ่งทิวา ประเสริฐสังข์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 อาจสามารถวิทยา 1045450855 เคยมาแล้ว มาแล้ว
วัฒนียา แสนสามารถ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 22 นาแกพิทยาคม 1048190485 มาแล้ว มาแล้ว
ผันเพชร ยะไชยศรี วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาแกพิทยาคม 1048190485 มาแล้ว มาแล้ว
ประทีป มีระหงษ์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาแกพิทยาคม 1048190485 เคยมาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account