รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
สุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 มุกดาวิทยานุกูล 1049730254 เคยมาแล้ว มาแล้ว
สาวิตรี บุญมี วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 ไพศาลพิทยาคม 1031260879 มาแล้ว มาแล้ว
เชิดศักดิ์ ไชยเดช คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 24 สามขาสว่างวิทย์ 1046030600
สมจิตร ทองจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 24 หนองกุงศรีวิทยาคาร 1046030627 มาแล้ว มาแล้ว
วรรณา บริบูรณ์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 ก้านเหลืองวิทยาคม 1040051162 มาแล้ว มาแล้ว
รัชนีย์ สอนโยหา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 32 พลับพลาชัยพิทยาคม 1031260903 มาแล้ว มาแล้ว
อติกานต์ ภรภัทรวาท คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 32 ไพศาลพิทยาคม 1031260879 เคยมาแล้ว มาแล้ว
นรินทร์ แดนเสนา คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 26 ประชาพัฒนา 1044410623 เคยมาแล้ว มาแล้ว
เจนจิรา จุ้ยประโคน วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 พลับพลาชัยพิทยาคม 1031260903 มาแล้ว มาแล้ว
ชนากาญจน์ เสาะหายิ่ง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 32 พลับพลาชัยพิทยาคม 1031260903 เคยมาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account