รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
พัชรากร น่วมมะโน คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธุ์ 1046012008 เคยมาแล้ว มาแล้ว
สนทยา อินทร์พจน์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1045450834 เคยมาแล้ว มาแล้ว
ภัควลัญชญ์ คำทองเทพ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1045450834 เคยมาแล้ว มาแล้ว
มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1031042007 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
สิริลักษณ์ กลางสุข คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 ขัติยะวงษา 1045450807
ละอองแก้ว สุคำวัน วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 26 นาโพธิืพิทยาสรรพ์ 1044410632 มาแล้ว มาแล้ว
วีระพันธ์ โสเมืองฮาม ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 เวียงวงกตวิทยาคม 1040051169 มาแล้ว
สุวิทย์ กัลยา คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 25 ชนบทศึกษา 1040051177 ยังไม่เคยมา มาแล้ว
อรัญญา แพงเพ็ง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 32 นาโพธิ์พิทยาคม 1031260899 เคยมาแล้ว มาแล้ว
ลัดดา ศรีรัตน์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 33 เมืองบัววิทยา 103265077 เคยมาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account