รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
วรรณกร พณพจณ์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 33 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1032650763 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
รัตมณี หมื่นแก้ว วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 25 โนนศิลาวิทยาคม 1040051191 เคยมาแล้ว
ทิพวรรณ บุญเสร็จ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน, หัวหน้ากลุ่มสาระ 33 พนาสนวิทยา 1032650830 ยังไม่เคยมา มาแล้ว มาแล้ว
วรรณิกา แผ่นทอง ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 33 นารายณ์คำผงวิทยา 1032650840 มาแล้ว มาแล้ว
นตชา จันทะหงษ์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 24 คำม่วง 1046030623 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
รังสรรค์ สุขแสวง วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 33 พนาสนวิทยา 1032650830 เคยมาแล้ว
สุทธิดา งอกวงษ์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธุ์ 1046012008 ยังไม่เคยมา มาแล้ว
รุ่งลัดดา คำศรี คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธุ์ 1046012008 ยังไม่เคยมา มาแล้ว
ชมพูนุช จำปาอ่อน วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธ์ุ 104602008 ยังไม่เคยมา มาแล้ว มาแล้ว
จิตรา เนาวะเศษ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธุ์ 1046012008 ยังไม่เคยมา มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account