รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
มะลิวรรณ จงปัตนา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน, ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 32 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1031042007 เคยมาแล้ว
ณิชา บุญยืน วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 27 ขัติยะวงษา 1045450807 ยังไม่เคยมา
สุภาวดี จันทรสาขา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 22 พระซองสามัคคีวิทยา 1048190487 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
ณัฏฐธิดา หนูฟอง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาหว้าพิทยาคม 1048190496 เคยมาแล้ว มาแล้ว
เฌอรีญา คำวิเชียร ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 22 นาทมวิทยา 1048190502 ยังไม่เคยมา มาแล้ว มาแล้ว
ประภาพร ไชยมงคล วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 พนมรุ้ง 31032023 เคยมาแล้ว
นฤมล เพียขันทา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 32 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1031042007 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
รสสุคนธ์ สมนึก ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 33 เมืองบัววิทยา 1032650777 เคยมาแล้ว
ไพรพรรณ์ กองเงิน ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 ชนบทศึกษา 1040051177 เคยมาแล้ว
ธณัฐพล ตรีเดช ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน, หัวหน้ากลุ่มสาระ 22 ดอนตาลวิทยา 1049730264 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account