รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
โสภณา ไชยคำ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 25 เวียงวงกตวิทยาคม 1040051169 ยังไม่เคยมา
วสันต์​ มั่นใจ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 25 ก้านเหลืองวิทยาคม 1040032011 เคยมาแล้ว มาแล้ว
ธัญญลักษณ์ ยุบลแมน คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 บ้านแพงพิทยาคม 1048190475 เคยมาแล้ว มาแล้ว
อุไรวรรณ์ กล้าดี ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 เวียงนครวิทยาคม 1040051170 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
สิริรัตน์ สมบัติภูธร คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เขาวงพิทยาคาร 1046030604 ยังไม่เคยมา มาแล้ว
ปริญญา หอมสมบัติ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาแกสามัคคีวิทยา 1048012026 เคยมาแล้ว
เกศศินี พนมสี คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 25 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 1040051180 เคยมาแล้ว มาแล้ว
อ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 33 พนาสนวิทยา 1032012035 เคยมาแล้ว
อาภรณ์พักษ์ บุพศิริ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาหว้าพิทยาคม 1048190496 เคยมาแล้ว
ชลธิชา วิมลจันทร์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1048190490 เคยมาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account