รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
ศศิธร คงครบ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 27 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1045450834 เคยมาแล้ว
อิทธิพล ดาบรัมย์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 32 พระครูพิทยาคม 1031260849 ยังไม่เคยมา
พจนา มอไธสง วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 27 โพธิ์ชัยชนปูถัมถ์ 1045450834 เคยมาแล้ว
จินดาวรรณ ด้วงคำจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 24 ดอนจานวิทยาคม 1046030644 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
ประทุมพร บุญมาวงษา วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1048190500
สังวาลย์ วิเปัสสา คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 ธวัชบุรีวิทยาคม 1045101250 เคยมาแล้ว มาแล้ว
จินตนา แก้วภา วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 26 ประชาพัฒนา 1044410623 เคยมาแล้ว
เบญจมาศ จันปุ่ม คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 22 ผึ่งแดดวิทยาคาร 1049730249 เคยมาแล้ว มาแล้ว
วิชัย ถวิลไพร วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 ศรีบัวบานวิทยาคม 1048190461 เคยมาแล้ว
สำราญ แก้วกาหลง ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 24 สามขาสว่างวิทย์ 1046030600 มาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account