KKU Smart Learning Academy

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2

Search
399รัชตโกมินทร์อะโรคาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน321031260904โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
398รุ่งอรุณคนขยันวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน221049730249ผึ่งแดดวิทยาคาร
397สุกัญญาโลนุสิทธิ์วิทยาศาสตร์ครูผู้สอนอื่นๆ1033530886สตรีสิริเกศ
396ธีระพงษ์บุญเข็มภาษาอังกฤษครูผู้สอน271045450819ธวัชบุรีวิทยาคม
395ศรีวิกรจำปามูลภาษาอังกฤษครูผู้สอน261044410629นาภูพิทยาคม
395เชษฐ์ดนัยเที่ยงแก้ววิทยาศาสตร์ครูผู้สอน, ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ261044410630มัธยมยางสีสุราช
394สรัญญาภารประดับคณิตศาสตร์ครูผู้สอน241046030644ดอนจานวิทยาคม
394จุฬาพรรณชุมพลวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน271045450807ขัติยะวงษา
393ชฎาพรแก้วบุรีคณิตศาสตร์ครูผู้สอน27104540853ทรายทองวิทยา
392ชฎาพรแก้วบุรีคณิตศาสตร์ครูผู้สอน27104540853ทรายทองวิทยา
391ศศิธรคงครบวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน271045450834โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
390อิทธิพลดาบรัมย์วิทยาศาสตร์ครูผู้สอน321031260849พระครูพิทยาคม
389พจนามอไธสงวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน271045450834โพธิ์ชัยชนปูถัมถ์
388จินดาวรรณด้วงคำจันทร์ภาษาอังกฤษครูผู้สอน241046030644ดอนจานวิทยาคม
387ประทุมพรบุญมาวงษาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน221048190500โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
386สังวาลย์วิเปัสสาคณิตศาสตร์ครูผู้สอน271045101250ธวัชบุรีวิทยาคม
385จินตนาแก้วภาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน261044410623ประชาพัฒนา
385เบญจมาศจันปุ่มคณิตศาสตร์ครูผู้สอน221049730249ผึ่งแดดวิทยาคาร
384วิชัยถวิลไพรวิทยาศาสตร์ครูผู้สอน221048190461ศรีบัวบานวิทยาคม
383สำราญแก้วกาหลงภาษาอังกฤษครูผู้สอน241046030600สามขาสว่างวิทย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สาระวิชา สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
Page 1 of 20

Contact

Smart Learning Innovation Research Center

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account