คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory Board)

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านอดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัคอดีตผอ.สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
ที่ปรึกษา
ดร.สายัณห์ ผาน้อย
ดร.สายัณห์ ผาน้อยอดีตผอ.สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ปรึกษา
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหมอดีตรอง ผอ.สพม. เขต 26
ที่ปรึกษา
นายโกศล ฐานะ
นายโกศล ฐานะอดีตผอ.สทม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดีรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุลรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ปรึกษา

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account