คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน (Operation Committee)

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุขคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร
ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตรคณะศึกษาศาสตร์
รองประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักรคณะศึกษาศาสตร์
รองประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราชคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะกรรมการบริหารโครงการด้านบริหารเครือข่ายและประสานภายนอก
ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหารโครงการด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์คณะศึกษาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา
ผศ.ดร.กรชวัล ชายผาคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว
รศ.ดร.กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก
ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึกคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ
ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร
ผศ.ดร.วีระชัย สาระครคณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์
ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี
ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล
ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพลคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ดร.ทศพร ทองจันทึก คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.สมนึก วรวิเศษ
ผศ.ดร.สมนึก วรวิเศษคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.วริษา นาคพิมพ์
ผศ.ดร.วริษา นาคพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผลรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษอังกฤษ
อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.พัชรา พันธรักษ์พงษ์
ผศ.พัชรา พันธรักษ์พงษ์คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
Alison Scherer
Alison Schererคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account