05
ส.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม -1

การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน ซึ่งเป็นครูในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 มาแล้ว โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ในภาคเช้าได้มีการสะท้อนผล แลกเปลี่ยน และเสนอแนะผลของการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในระยะที่ 1 ส่วนภาคบ่ายเป็นการแนะนำการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 แก่ครูผู้เข้าร่วมอบรมในทั้งสามสาระการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม