ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม (News & Activities)

KKU Smart 2019-05-14-9

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) หนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับ Ranking อันดับ 1 ของไทยจัดโดย "THE"
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) หนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับ Ranking อันดับ 1 ของไทยจัดโดย "THE"เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times High...
Readmore
การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2
การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาส...
Readmore
KKU Smart Learning จากงานวิจัย สู่งานการพัฒนาการศึกษาชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบ
KKU Smart Learning จากงานวิจัย สู่งานการพัฒนาการศึกษาชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Le...
Readmore
การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2
การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learn...
Readmore
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
(School in Project)
207
คุณครูที่เข้าร่วมโครงการ
(Teacher in Project)
1618
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
(Student in Project)
36000
จำนวนวิชาที่พัฒนานวัตกรรม
(Subject in Project)
4
Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

207
Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

1618
Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

36000
จำนวนวิชาที่พัฒนานวัตกรรม

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

4

bbaaas-300x288