คณะกรรมการบริหารโครงการ

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร

คณะศึกษาศาสตร์

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ

ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช

รอง ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหารโครงการด้านบริหารเครือข่ายและประสานภายนอก

ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารโครงการด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รอง ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ดร.กรชวัล ชายผา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.วีระชัย สาระคร

คณะวิทยาศาสตร์

ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.หล้า ภวภูตานนท์

คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.ทศพร ทองจันทึก

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.สมนึก วรวิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ดร.วริษา นาคพิมพ์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประธานคณะกรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พัชรา พันธรักษ์พงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู

คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการด้านพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper