แนวทางการดำเนินงาน

ขั้นการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development)

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning outcomes standards) สำหรับสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์เกณฑ์และตัวชี้วัดของ PISA, กระทรวงศึกษาธิการ, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเกณฑ์เฉพาะของแต่ละสาระวิชา
2. พัฒนาชุดการเรียนรู้ (Learning package) ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด
3. พัฒนาชุดพัฒนาครู (Teacher training package) ประกอบด้วย หลักสูตร เนื้อหาวิธีการอบรม และเครื่องมือในการอบรมพัฒนาครู เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ในแต่ละเนื้อหาวิชา แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาวิชา แนวทางการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learningในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางและวิธิการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา

ขั้นปฏิบัติการ (Operation Management)

4. เตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย การกำหนดเกณฑ์ การคัดเลือกโรงเรียน การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
5. ทำความตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
6. อบรมครู ประกอบด้วย กำหนดครูที่จะเข้าอบรม จัดอบรม และประเมินผลการจัดอบรม
7. ดำเนินการสอนตามแนวทางที่กำหนด เป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่กำหนด โดยครูที่ได้รับการอบรมเป็นหลักในการสอน นักวิจัยในโครงการเป็นพี่เลี้ยงและอาจร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้
8. กำกับ ติดตามและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ มข.) ผู้บริหารโรงเรียน และ/หรือศึกษานิเทศก์

ขั้นประเมินผล (Evaluation)

9. ประเมินผลการสอนของครู ดำเนินการโดย การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ การทบทวนเพื่อปรับปรุงการสอน และการประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักเรียน
10. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดำเนินการโดย การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ผลการเรียนในรายวิชา และผลการสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper