คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

อดีดอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค

ผอ.สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

ที่ปรึกษา

ดร.สายัณห์ ผาน้อย

ผอ.สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ที่ปรึกษา

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม

รอง ผอ.สพม. เขต 26

ที่ปรึกษา

นายโกศล ฐานะ

ผอ.สทม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ที่ปรึกษา

รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษา

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper