แนวทางการนำเสนอ Showcase การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

Smart Learning Expo ครั้งที่ 1

วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

เลือกเนื้อหาในการนำเสนอ Showcase อย่างไร?

 1. ให้เลือกเนื้อหาในรายวิชา 1 หัวข้อที่เห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สมควรจะนำเสนอเผยแพร่แก่ครูท่านอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลพื้นฐานของชั้นเรียนคืออะไร?

 1. จำนวนห้องเรียน: ให้ระบุจำนวนห้องเรียนที่สอนและใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning
 2. จำนวนนักเรียน: ให้ระบุจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นที่สอนและใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning
 3. ลักษณะชั้นเรียน: ให้ระบุสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชั้นเรียนและพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม
 4. บริบทด้านเทคโนโลยี: ให้ระบุสภาพทั่วไปและความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรียนรู้ ต้องนำเสนออย่างไร?

 1. วิธีการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน: ควรระบุขั้นตอน/ วิธีการที่ครูได้นำความรู้จากการอบรมซึ่งผ่านการปรับ/ประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของชั้นเรียน โดยอาจระบุกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทนักเรียน บทบาทครูและสื่อหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม
 2. ภาพกิจกรรม: เพิ่มภาพกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ในชั้นนเรียน โดยอาจจัดลำดับภาพตามลำดับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจำนวนที่เหมาะสม (4-6 ภาพ)

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ควรนำเสนออะไรบ้าง?

 1. นำเสนอผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ซึ่งครูเป็นประเมินผลเองตามปกติ) ในชั้นที่ใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning (อาจนำเสนอภาพรวมของทุกห้องหรือแยกเป็นรายห้องก็ได้) โดยควรระบุเครื่องมือและวิธีการในการประเมินด้วย เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 2. อาจนำเสนอผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติและทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนักเรียน
 3. อาจนำเสนอเกี่ยวกับบรรยากาศ ทัศคติและความเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ผลที่เกิดขึ้นกับครู ควรนำเสนออะไรบ้าง?

 1. อาจนำเสนอความรู้หรือทักษะของครูที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
 2. อาจนำเสนอผลที่เกิดขึ้นกับครูเมื่อมีการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
 3. อาจนำเสนอความคิดเห็นและทัศนคติของครูในการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

คุณค่าที่ได้รับ คืออะไร?

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  คุณครูเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมKKU Smart Learning เป็นประโยชน์อย่างไรในชั้นเรียน

การนำเสนอ

 1. คุณครูเตรียมการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยทางโครงการจะจัดเตรียมโปสเตอร์และป้ายสำหรับการติดโปสเตอร์ให้
 2. ในการนำเสนอจะเปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์ มข. ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคุณครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการนำเสนอของคุณครูตามอัธยาศัย โดยมีเวลานำเสนอ 50 นาทีโดยประมาณ
 3. ในการนำเสนอจะมีคณะกรรมการในการประเมินเพื่อให้รางวัลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและการนำเสนอที่ดี โดยมีรางวัล KKU Smart Teacher Award วิชาละ 4 รางวัล

การจัดทำ Poster

 1. ทางโครงการได้จัดทำ Template โปสเตอร์แล้ว คุณครูสามารถดาวโหลดรูปแบบและแบบฟอร์มการนำเสนอโปสเตอร์ได้ที่ https://goo.gl/nwVGma
 2. คุณครูรวบรวมเนื้อหาที่ต้องการจะนำเสนอ, ประเด็นต่างๆ และรูปกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  พร้อมทั้ง รูปคุณครูและข้อมูลเบื้องต้นของครู (ชื่อ-สกุล , โรงเรียน ,Email)  ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. ทางโครงการจะนำข้อมูลที่คุณครูส่งมาจัดวางในโปสเตอร์ขนาด 120x80cm พร้อมทั้ง ปริ๊นโปรเตอร์พร้อมติดตั้งในวันงาน
 4. หากคุณครูมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 084-6035576 , 087-4593412 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 SmartExpo Registration

SmartExpo Registration Area

aception for area

aception for school

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper