กำหนดการ Smart Learning Expo ครั้งที่ 1

วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ประธานในพิธีเปิดโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

07:00 – 09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (แสดง QR Code โดยทางโครงการจะส่งให้ทาง email เมื่อท่านลงทะเบียน)

09:15 – 09:30

ชมวีดิทัศน์

KKU Smart Learning Innovation: จุดเปลี่ยนห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่

09:30 – 09:45

กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

09:45 – 10:30

พิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ: การปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10:30 – 11:15

การบรรยายพิเศษ: การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล

โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:00 – 12:00

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19-28 และโรงเรียนในโครงการ จำนวน 150 โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00

Workshop: แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

14:00 – 15:30

การนำเสนอ Good Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยครูที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 (45 โรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์)

15:30 – 16:30

- พิธีมอบรางวัลการนำเสนอ Good Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560

- ปิดงาน

 SmartExpo Registration

SmartExpo Registration Area

aception for area

aception for school

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper