กำหนดการอบรม KKU Smart Learning Academy ระยะที่ 2
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 12:00 อบรมความรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถานะของสสาร, สารละลาย, ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 17:00 อบรมความรู้ในวิธีการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถานะของสสาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Context-aware Ubiquitous Learning

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 12:00 อบรมความรู้ในวิธีการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Smartphone-based Laboratory
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 17:00 อบรมความรู้ในวิธีการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Smartphone-based Laboratory

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ห้อง 5405 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 12:00 สะท้อนผล: การจัดการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning (สะท้อนผล)
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 17:00 ทบทวน: แนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 12:00 ฝึกปฏิบัติ: วิธีการในการจัดการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning 
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 17:00 ฝึกปฏิบัติ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาภาาาอังกฤษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 10:00 ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)
10:00 - 12:00 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (โดย ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร)
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง (โดยอ.ดร. ทศพร ทองจันทึก)
14:30 - 16:00 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังของสิบและสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (โดยอ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์)
16:00 - 17:00 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (โดยอ.ดร.วริษา นาคพิมพ์)

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน (หน้าห้องอบรม)
09:00 - 09:30 วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-test
09:30 - 10:30 เรขาคณิตขั้นแนะนำและแนะนำโปรแกรม GeoGebra (โดย อ.ดร.วีระชัย สาระคร)
10:30 - 12:00 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางเรขาคณิต (โดย อ.ดร.สมนึก วรวิเศษ)
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างรูปเรขาคณิต (โดย ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล)
14:30 - 15:45 ทดสอบ Post-test
15:45 - 16:30 อภิปรายและรับฟังความคิดเห็น (โดย ทีมวิทยากร)

หมายเหตุ ครูที่เข้าร่วมอบรมครบทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะได้รับใบประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมอบรมของภาคเรียนที่ 1/2560

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper