เรียนคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ในครั้งที่ 1 และ 2

โปรดตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องตามเอกสารที่แนบมา

 

รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1-2 สพม 24 : ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1-2 สพม 25 : ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1-2 สพม 26 : ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ครั้งที่ 1-2 สพม 27 : ตรวจสอบรายชื่อ

 

ทั้งนี้หากคุณครูต้องการเพิ่มเติมรายชื่อเพื่อเข้าอบรมในโครงการ KKU Smart Learning ครั้งที่ 2 หรือหากเกิดความผิดพลาดในรายชื่อ สามารถติดต่อได้ทาง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Line: @kkusmartlearning

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper