เพื่อให้การจัดการสารสนเทศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน ม. 1 เฉพาะห้องที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2560 โดยขอให้มีรายละเอียดของนักเรียนดังนี้

1. รหัสประจำตัวนักเรียน

2. ชื่อ และนามสกุล

ทั้งนี้ ในแต่ละห้องเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้ระบุชื่อครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทุกห้องเรียน 

อย่างไรก็ตาม ขอความอนุเคราะห์ส่งมายัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยหากล่าช้าอาจจะมีผลกระทบต่อการจัดเตรียมจำนวนของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบัญชีรายชื่อสำหรับการทดสอบของนักเรียน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ที่แนบมานี้ [แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียน]

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper