ซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

 1. โครงการ Smart Learning Academy เป็นโครงการซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เขต 25 เขต 26 และเขต 27 (ตาม MOU เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560) และโรงเรียนในเครือข่าย ระยะแรกจำนวน 45 โรงเรียน
 2. บทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน มีดังนี้
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • บริหารโครงการ
   • จัดทำนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
   • จัดอบรมครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ
   • ติดตามและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
   • พัฒนาระบบกำกับติดตามการใช้นวัตกรรมฯ
   • พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
   • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
   • คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและประสานทำความเข้าใจกับโรงเรียน
   • อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ-ของบุคลากรในสังกัด
   • มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นพี่เลี้ยง กำกับและติดตามการใช้นวัตกรรมของครู
   • เป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนในโครงการ
  • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   • คัดเลือกครูและชั้นเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ
   • สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   • ส่งเสริมและอำนวยความสพดวกในการจัดการเรียนการสอน และการใช้นวัตกรรมของครู
   • สนับสนุนงบประมาณในการไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง) ของครูและบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้น
   • จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
   • จัดการระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
 1. แนวทางการเลือกชั้นเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
  • ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 ห้องเรียน หรือทุกห้องเรียนก็ได้ และห้องเรียนที่ถูกเลือกในปีการศึกษา 2560 จะต้องอยู่ในโครงการต่อในปีการศึกษา 2561 และ 2562
  • ห้องเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ทั้ง 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 2. แนวทางการเลือกครูที่เข้าร่วมโครงการ
  • ครูที่เข้าร่วมโครงการที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จะต้องสอนในห้องเรียนเดียวกัน (สอดคล้องกับข้อ 3.2)
  • ครูที่ทำการสอนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2560 ไม่จำเป็นต้องตามไปสอนชั้น ม.2 ในปีการศึกษา 2561
  • ในการเข้ารับการอบรมการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในปีการศึกษา 2560 ให้ครูที่สอนในชั้น ม.1 ในห้องที่เข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาฝึกสอน (ถ้ามี) เข้ารับการอบรม ส่วนครูที่ไม่ได้สอนห้องที่เข่าวมโครงการไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม
 3. หลักเกณฑ์ในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning
  • นวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งประกอบด้วยหนังสือเรียน คู่มือครู สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล และรบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอนุญาตเฉพาะห้องเรียน และชั้นเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
  • หากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา หรือโรงเรียน ประสงค์จะนำนวัตกรรม KKU Smart Learning ไปใช้นอกเหนือจากที่แจ้งความประสงค์ ทำขออนุญาตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีไป
  • การใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ตำรา สื่อหรือวัสดุการสอนอื่น ที่ทางโรงเรียนหรือครูผู้สอนเห็นสมควร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การมอบนวัตกรรม KKU Smart Learning ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นลักษณะของการบริจาค โดยทางโงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำหนังสืทอมาขอรับบริจาคจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งหนังสือขอบคุณ (จะแจ้งรายละเอียดภายหลัง)
  • สื่อหรือนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นสื่อที่สอดคล้องกับการใช้สำหรับเรียนในเนื้อหาที่เฉพาะและได้รับการออกแบบจากนักวิจัย จึงจัดให้เฉพาะสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความเฉพาะเท่านั้น ส่วนวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีพื้นฐานขอให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหา
 4. แนวทางในการจัดห้อง Smart Classroom
  • โครงการฯ มิได้จัดสร้างห้อง Smart Classroom หรือนำอุปกรณ์มอบให้โรงเรียนแต่อย่างใด เพียงแต่นำเสนอแนวคิดและโมเดลการจัดขั้นเรียนแบบ Smart ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนมีอยู่แล้ว และอาจปรับระบบบางส่วนให้สอดคล้องกับการใช้งาน
  • การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนรู้ ต้องครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนในห้องที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นๆ
Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper