แนวทางการเข้าร่วมโครงการ

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 1. คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด)
 2. มอบหมายผู้บริหาร 1 คน และ/หรือ ศึกษานิเทศก์ 1-2 คน เป็นผู้ประสานงานโครงการ
 3. มอบหมายผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ อย่างน้อยกลุ่มสาระละ 2 คน เป็นคณะกรรมการร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและประเมินผลการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning
 4. มีนโยบายและกำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
 5. อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเขต ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลอดระยะเวลา 3 ปี

บทบาทศึกษานิเทศก์

 1. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน ทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการระหว่างโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning แก่ครู
 2. ศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่มวิชา อาจร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาและนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภพาสูงสุดในการใช้งาน
 3. ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผล อาจเป็นคณะกรรมการในการกำหนดแนวทาง เครื่องมือและร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งการ่วม

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

 1. จัดหาห้องเรียน อย่างน้อย 2 ห้องเรียนที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย
  - คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครู ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ต่อห้อง
  - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และ/หรือจอโทรทัศน์ อย่างน้อย 1-2 เครื่อง / ห้อง
  - สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในห้องเรียนที่อนุญาตให้ครูและนักเรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ได้
 2. คัดเลือกชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 (ซึ่งจะต้องเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 และ 2562 ต่อไป) ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยชั้นเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมทั้ง 3 วิชา
 3. คัดเลือกครูที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องสอนในชั้นเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วิชาละ 2 คน (วิทยาศาสตร์ 2 คน, คณิตศาสตร์ 2 คน และภาษาอังกฤษ 2 คน) รวมเป็น 6 คน (ซึ่งจะต้องเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 และ 2562 ต่อไป)
 4. มอบหมายให้ผู้บริหาร หรือครูอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ประสานงานโครงการ (อาจเป็นครูที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ได้)
 5. มอบหมายหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นคณะกรรมการร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและประเมินผลการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning
 6. อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการเดินทาง ที่พักและเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมอบรมของครู (ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน)

บทบาทของครู

 1. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแนวทางการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ซึ่งโครงการจัดขึ้น ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน ตลอดระยะเวลา 3 ปี
 2. ร่วมการทดสอบสมรรถนะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตรอบรมสมรรถนะครู ตามกรอบ TPACK
 3. นำนวัตกรรม KKU Smart Learning ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหนังสือเรียน แหล่งการเรียนรู้ หรือวัสดุอื่น ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ทั้งหมด
 4. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การทดสอบ PISA Like
 5. ร่วมการนำเสนอ Good Practice แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ของตนเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการจัดขึ้น

 SmartExpo Registration

SmartExpo Registration Area

aception for area

aception for school

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper