เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์ในระดับโรงเรียน

 • เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมหรือพร้อมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 • เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนโยบายห้ามครูและนักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน
 • มีงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสำหรับครูที่เข้าร่วมโครงการ (ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยงเลี้ยง)

 

เกณฑ์ในระดับผู้บริหารโรงเรียน

 • ให้การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะครูและสมรรถนะนักเรียนด้วยเทคโนโลยี
 • มีความพร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา วิพากษ์และสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครู
 • พร้อมสนับสนุนและยินดีเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 3 ปี

เกณฑ์ในระดับชั้นเรียน

 • เลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 (ซึ่งจะต้องเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ต่อไป)
 • นักเรียนในชั้นเรียนส่วนใหญ่ (อาจไม่ทั้งหมด) มีอุปกรณ์เทคโนโลยีใช้ส่วนตัวอยู่แล้ว
 • ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นห้องเรียนที่เก่งที่สุด หรืออ่อนที่สุด

เกณฑ์ในระดับครู

 • เป็นครูที่สอนในชั้นเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วิชาละ 2 คน (วิทยาศาสตร์ 2 คน, คณิตศาสตร์ 2 คน และภาษาอังกฤษ 2 คน) รวมเป็น 6 คน (ซึ่งจะต้องเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ต่อไป)
 • มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะตนเองและนักเรียนด้วยเทคโนโลยี (อาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ก็ได้)

 SmartExpo Registration

SmartExpo Registration Area

aception for area

aception for school

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper