ระยะเวลา

กิจกรรม

สถานที่

รายละเอียด

8-9 พ.ค.

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกำหนดแผนงาน

สพม. 24, 25, 26, 27

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดแผนการกำงานร่วมกันตลอดภาคการศึกษา 1/2560

27-28 พ.ค.

อบรมครู ระยะที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม สื่อการสอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

29-พ.ค. – 2 มิ.ย.

นำส่ง KKU Smart learning Innovation ระยะที่ 1

สพม. 24, 25, 26, 27

ทีม KKU ส่งนวัตกรรมฯ ให้โรงเรียน โดยนัดกันที่เขต เสร็จภายใน 1 วัน/เขต

29-พ.ค. – 2 มิ.ย.

Pre-Test นักเรียน

โรงเรียน

ข้อสอบเป็นแบบ Computer-based ใช้เวลาวิชาละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

5 มิ.ย. – 7 ก.ค.

ทุกโรงเรียนใช้ KKU Smart learning Innovation ระยะที่ 1

โรงเรียน

ใช้นวัตกรรมตามที่ได้เข้าร่วมอบรม/ หากมีการปรับเปลี่ยน-เพิ่มเติม ให้มีการบันทึก

12 – 30 มิ.ย.

นิเทศระยะที่ 1

โรงเรียน

ทีม KKU และ ศน. นิเทศการสอน ในวัน/เวลาที่มีการสอน พร้อมสะท้อนผลเบื้องต้น

12 – 20 ก.ค.

สอบกลางภาค

โรงเรียน

 

12 – 20 ก.ค.

นำส่ง KKU Smart learning Innovation ระยะที่ 2

สพม. 24, 25, 26, 27

ทีม KKU ส่งนวัตกรรมฯ ให้โรงเรียน โดยนัดกันที่เขต เสร็จภายใน 1 วัน/เขต

21-22 ก.ค.

อบรมครู ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม สื่อการสอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

24 ก.ค. – 21 ก.ย.

ทุกโรงเรียนใช้ KKU Smart learning Innovation ระยะที่ 2

โรงเรียน

ใช้นวัตกรรมตามที่ได้เข้าร่วมอบรม/ หากมีการปรับเปลี่ยน-เพิ่มเติม ให้มีการบันทึก

7 – 25 ส.ค.

นิเทศระยะที่ 2

โรงเรียน

ทีม KKU และ ศน. นิเทศการสอน ในวัน/เวลาที่มีการสอน พร้อมสะท้อนผลเบื้องต้น

22 – 29 ก.ย.

สอบปลายภาค

โรงเรียน

 

22 – 29 ก.ย.

Post-Test นักเรียน

โรงเรียน

ข้อสอบเป็นแบบ Computer-based ใช้เวลาวิชาละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

16 - 17 ต.ค.

KKU Smart Learning Expo

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วย KKU Smart learning Innovation ในรูปแบบของ Poster และบทความในรูปบบการถอดบทเรียน

การติดต่อ KKU Smart Learning Academy

Tel: 095-231-3888 | email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Line: @sfq8988a | Facebook: https://www.facebook.com/smartlearningbykku/

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper