คณะทำงาน KKU Smart Laerning Academy ร่วมนำเสนอโครงการในงาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานการดำเนินงานโครงการเสนอท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงต่างๆ เนื่องในโอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้โครงการมีแผนการดำเนินงานกับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 45 โรงเรียนนำร่องซึ่งเป็นโรงเรียนมัธนยมขนาดเล็กไปถึงโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ 1 โครงการได้กำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี (2560-2562) ในปีแรก (2560) จะพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ม.1 จำนวน 5,839 คน ครู 212 คน จากทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนเรียน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีที่ 2 (2561) จะขยายพัฒนาผู้เรียนไปยังชั้น ม.2 และในปีที่ 3 (2562) จะขยายพัฒนาผู้เรียนไปยังชั้น ม.3

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรม KKU Smart Kit ซึ่งเป็นชุดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยโครงการได้จัดอบรมครูระยะที่ 1 จากทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งทดสอบความพร้อมของครูผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน ที่สามารถแสดงผลแบบ real-time เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป และได้ส่งมอบนวัตกรรม KKU Smart Kit ระยะที่ 1 ให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 จังหวัด ครบถ้วนทุกโรงเรียน

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper