คณะทำงาน Smart Laerning Acedemy ร่วมกับ ศน. ผบห.รร. และครู จัดทำแผนปฏิบัติการ

วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานกับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาและครูในโครงการจาก 45 โรงเรียน ครูเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้าจัดประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ส่วนภาคบ่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) และวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า ณ โรงเรียนขอนแ่กนวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) และภาคบ่าย ณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเรียนการสอนของครู โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของครูและโรงเรียนในการรับการสนับสนุนจาก KKU Smart Team

Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper